ARTILLERY CENTER

ผู้บังคับบัญชา ศูนย์การทหารปืนใหญ่

 

พล.ต. เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์
ผบ.ศป

                                                                                     

                                               พ.อ. อรรถ สันตะวา                                                                       พ.อ. ทวนชัย นัดนะรา
                                                   รอง ผบ.ศป.(1)                                                                               รอง ผบ.ศป.(2)

                                                                                   

                                        พ.อ. กฤษณภาค สมใจเพ็ง                                                                พ.อ. อัมรินทร์ ทรงผาสุข
                                              รอง ผบ.รร.ป.ศป.                                                                                    เสธ.ศป.